PRIVACYVERKLARING

HV Advies verwerkt persoonsgegevens van cursisten en contactpersonen van organisaties waarmee HV Advies contact onderhoudt in verband met haar dienstverlening. HV Advies verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In deze verklaring geeft HV Advies aan u informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerkt en welke mogelijkheden u in dat kader heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens
Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door HV Advies. De contactgegevens van HV Advies zijn:

HV Advies
Elektrotechnisch Advies- en Opleidingsbureau
Hubert de Veer
Jeker 73
5032 AX Tilburg
Tel: 013-4687030
Fax: 013-4678953
GSM: 06-11624463
www. hvadvies.eu

Doeleinden verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen door u aan HV Advies, of aan een aan HV Advies verbonden persoon, worden verstrekt per post, via e-mail, via het contactformulier op de website of via door HV Advies verkregen documenten. Hierbij worden bijvoorbeeld NaamAdresWoonplaats-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt. HV Advies zal deze en andere verstrekte persoonsgegevens kunnen verwerken voor de volgende doeleinden:
• het leggen en onderhouden van contact;
• het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
• het verlenen van elektrotechnische diensten, waaronder opleiding, advies en de uitvoering van een tussen partijen aangegane overeenkomst;
• het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
• het maken en verstrekken van diploma’s en certificaten;
• het versturen van offertes en facturen en het innen van gefactureerde bedragen;
• het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
• het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• marketing- en communicatie activiteiten.

HV Advies verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. HV Advies zal vóór verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn:

Toestemming
De door u verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken (bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens op te mogen slaan in het kader van het verlenen van elektrotechnische diensten of het verstrekken van een opleidingscertificaat). Als HV Advies persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Uitvoering van een overeenkomst
De verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is omdat de tussen HV Advies en u tot stand gekomen overeenkomst dit verlangt.
Precontractuele maatregelen
Het op uw verzoek nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst (bijvoorbeeld het verwerven en verwerken van informatie om tot een passende offerte te kunnen komen).

Belangenafweging
Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HV Advies of van een derde (bijvoorbeeld ter verantwoording van de verleende diensten en ter behandeling van uw eventuele klachten). Als HV Advies persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal HV Advies de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
HV Advies zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door HV Advies verwerkt moeten worden op grond van:
• een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
• omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.
In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, dan zal HV Advies met u geen overeenkomst kunnen sluiten, haar overeenkomst met u moeten beëindigen en/of haar overeenkomst met u niet (volledig of correct) kunnen uitvoeren. In iedere fase van de uitvoering van de overeenkomst tussen HV Advies en u kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart HV Advies uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende een jaar geen contact meer heeft plaatsgevonden dan zullen uw persoonsgegevens worden gearchiveerd. Binnen vijf jaar hierna zullen uw gegevens worden verwijderd.

Als u heeft aangegeven dat HV Advies u op de hoogte mag stellen van ontwikkelingen, nieuwe diensten en/of door haar (mede) georganiseerde cursussen en bijeenkomsten, dan bewaart HV Advies uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden tot uw afmelding, waarna uw gegevens binnen vier weken verwijderd zullen worden.

In het geval HV Advies met u een overeenkomst heeft gesloten uit hoofde waarvan HV Advies bijvoorbeeld elektrotechnische diensten verleent, adviseert of opleidt, dan bewaart HV Advies uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de diensten en/of opleidingen en tot twintig jaar daarna. Uw persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de debiteurenadministratie bewaart HV Advies gedurende zeven jaar.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de uitvoering van onze werkzaamheden voor u worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd wanneer ook voornoemde bewaartermijnen verstreken zijn.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking
Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt, behoudens in een van de hierna opgesomde omstandigheden. Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

Uitvoering van een overeenkomst
HV Advies verstrekt uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit is noodzakelijk is om haar contractuele verplichtingen met u na te komen. Zo kan HV Advies in het kader van cursussen de gegevens van cursisten doorgeven aan de opdrachtgever. Daarnaast geeft HV Advies uw persoonsgegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u of ten behoeve van u te (laten) bezorgen.

Uw toestemming
Met uw toestemming kan HV Advies uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit geldt slechts voor gevallen waarbij duidelijk is dat uw toestemming ziet op specifieke persoonsgegevens en derden.

Juridische redenen
HV Advies deelt uw persoonsgegevens als zij van mening is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Beveiliging persoonsgegevens
HV Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit zijn enerzijds preventieve maatregelen: maatregelen die voorkomen dat een dreiging leidt tot verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking. Anderzijds heeft HV Advies detectieve en repressieve maatregelen genomen: maatregelen die, wanneer verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking onverhoopt toch plaatsvindt, het incident zo snel mogelijk detecteren en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken. Ook heeft HV Advies herstelmaatregelen en correctieve maatregelen genomen voor het geval onverhoopt verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking plaatsvindt. Zo vindt er een permanente back-up van gegevens plaats om verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Privacyrechten
Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende individuele rechten waarop u een beroep kunt doen. Het betreft het recht op inzage/kopie, het recht op rectificatie, het recht om persoonsgegevens te laten wissen (het ‘recht om vergeten te worden’), het recht op beperking van de op u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat HV Advies niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een beroep op één van voornoemde rechten. Binnen een maand nadat HV Advies een verzoek van u heeft ontvangen waarbij een beroep wordt gedaan op één van voornoemde rechten, zal HV Advies u informeren. Daarbij zal HV Advies bijvoorbeeld aangeven of aan het verzoek gevolg gegeven is of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u ondanks de zorgvuldige aanpak van HV Advies op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld op 19 oktober 2018 en kan worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.